עמותה, היא למעשה סוג של תאגיד המורכב מקבוצה של אנשים או תאגידים אחרים, שנבחרו למען מטרה מסוימת שהיא לרוב מטרה ציבורית ונרשמו בפנקס העמותות, ע"י רשם העמותות במשרד המשפטים, אשר אף מפקח על פעילותן. פעולתן של עמותות, מוסדרת באמצעות חוק העמותות {תש"ם 1980} . על העמותה, לעמוד בתקנות השונות ובחוקים רבים מצד רשויות המס, כגון מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי והן מצד רשויות ממשלה נוספות כמו: רשם העמותות והחשב הכללי באוצר עבור עמותות שהן נתמכות. יש לציין, כי על אי עמידה בחוקים, יוטלו סנקציות קשות על עמותה כגון שלילת רישיון ניהול, הטל קנסות וחיובים כספיים.  על מנת לנהל נכון את העמותה ובאופן שותף, יש למנות רואה חשבון שינהל באופן נכון את ענייניה הכספיים. רואה החשבון, יהיה אחראי כמובן גם בנושא הנה"ח, הדוחות לרשויות המס ויהיה אף מעורב בפעילות העמותה , כך שיוכל יהיה להגיש את הדוחות הנחוצים לרשויות ולפקח על כל מה שנעשה בעמותה מקרוב.

יש לדעת, כי עמותות אשר מחזור הכספים שלהן עומד על יותר  מעשרה מיליון שקל בשנה, יש לכלול במסגרת המנגנון מבקר שהוא רואה חשבון מוסמך. על המוסד המבקר, יש לקבל את אישור רשם העמותות.

מהי אסיפה כללית וכיצד היא קשורה לעמותות?

האסיפה הכללית היא גוף כולל את חברי העמותה, הכוונה היא לאלה אשר ייסדו אותה וכל מי שמעוניין להתקבל לעמותה כחבר, חייב להתקבל באמצעות הגוף המוסמך לכך. תקנון העמותה, נקבע ע"י חבריי האסיפה הכללית בהצבעה דמוקרטית. מלבד פיקוח על הכנסות והוצאות של עמותות, יש לקבוע את תכניות העבודה של העמותה, עקרונות למימון הפעילות וסדרי העדיפויות בין אפשרות  הפעולות השונות.  יש לפקח, למנות ולפטר עובדים בעמותה, לקבוע בה מבנה ארגוני ומדיניות תשלום, שכר ושאר תשלומים נלווים.  יש להשתמש בכובד ראש בכספים כגון כספי ציבור אשר בהם משתמשת כל עמותה. זו הסיבה כי הוגבל השימוש בכרטיסי אשראי שהם תחת שם העמותה. יש לעשות שימוש בהמחאות בכל מקום שניתן. המשיכות בכרטיס האשראי, תהיינה מוגבלות לסכומים אשר יעברו לחשבון המיוחד של העמותה.

אופן ניהול פנקסים לצורכי מס למוסדות ציבוריים ועמותות

 על מוסדות ציבור, עמותות ומלכ"רים {מוסדות ללא כוונות רווח} ישנן הוראות מיוחדות בדבר ניהול ספרי הנה"ח. על פי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, נקבע כי מנהל רשות המיסים הוא זה שיקבע את ההוראות על אופן ניהולם של פנקסי העמותות לגבי ההכנסות, ההוצאות, התקבולים והתשלומים. ישנן הוראות מפורטות בדבר הגשת דוחות כספיים. עמותה שיש לה הכנסה, תנהל בנוסף תנהל מערכת פנקסים נפרדת בדבר ההכנסות. מומלץ תמיד להתייעץ עם רואה חשבון שבקיא בתחום היטב כגון מבנה מערכת הספרים הדרושה.

עמותה שמחזורה השנתי עולה על 500,000 ₪ חייבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה .

עמותה שמעוניינת לקבל אישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה צריכה להגיש בקשה על כך למס ההכנסה .

על עמותות ישנה מגבלה על שעור אחוז ההוצאות הנהלה וכלליות מסך מחזור העמותה.

להלן שעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסות המוסד  :

 

מחזור המוסד במונחי                                             תקרת הוצאות הנהלה

הכנסות במיליוני ₪                                             וכלליות כאחוז מסך המחזור

0-10                                                               22%

11-25                                                             18%

26-50                                                             13%

51-100                                                           11%

101  +                                                            7%

 

 

העסקת עובדים בשכר בעמותות השונות

מוסדות ציבוריים, מלכ"ר וכן עמותות, יכולים להעסיק עובדים בשכר, זו הסיבה כי גופים אלה, צריכים לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה ולנכות מס הכנסה כחוק משכר העובדים. ישנן הוראות מיוחדות בדבר החובה לתשלום מש שכר ומקדמות, בשל הוצאות עודפות לגבי הוצאות מסוימות.  כל עמותה, חייבת לעמוד בתנאים של מוסד ציבורי על פי פקודת מס הכנסה. גם עמותות שהן ללא כוונת רווח {מלכ"ר}, בכדי ליהנות מפטור ממס והקלות אחרות, על העמותות הללו יש להקפיד על מילוי הדרישות לאורך כל שנות הפעילות של העמותה. על יו"ר העמותה לשמור באופן קפדני על ההוראות וההנחיות של רשויות המס, על מנת למנוע שלילה של הטבות והקלות במס.