כללי

תקנות מס ההכנסה מבדילות בין הוצאות מוכרות לבין הוצאות שאינם מוכרות לקיזוז או הוצאות שמוכרות בחלקן .

סעיף 17 לפקודת מס ההכנסה מגדיר הוצאה מוכרת כהוצאה ששימשה ביצור הכנסה אלה אם נקבע שהוצאה זו אינה מוכרת.

הכנסה חייבת למס נגזרת מהכנסות פחות הוצאות מוכרות .

הכנסה חייבת של עסק   =הכנסות – הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות בחלקן : הוצאות ששימשו את העסק לייצור הכנסה אך תקנות מס ההכנסה קובעות שיוכרו בחלק יחסי.

לדוגמא: נסיעות לחו"ל ,מתנות, אחזקת רכב.

הוצאה הונית : רכישת רכוש קבוע המשמש את העסק לתקופה של מספר שנים .

ההכרה בהוצאה הונית היא בדך של פחת לאורך חיי הנכס באופן יחסי לפי "תקנות מס ההכנסה (פחת) 1941 "

לדוגמא: מחשב 33% לשנה .

יתכן כי הוצאה מסוימת תהייה מוכרת בעסק מסוים ובעסק אחר לא .

לנציב מס ההכנסה אפשרות לא להכיר בחלק מההוצאות בטענה שהם מופרזות (סעיף30 לפקודת מס ההכנסה) .

דוגמא לחלק מההוצאות המוכרות השכיחות  :

 • ביגוד
 • כיבודים
 • שירותים מקצועיים
 • קניות סחורה
 • אינטרנט
 • נסיעה עסקית לחו"ל
 • פרסום
 • יחסי ציבור
 • משפטיות
 • נסיעות
 • דמי שכירות
 • תיקונים ואחזקה
 • ריבית והפרשי הצמדה
 • טלפון
 • חשמל
 • משרדיות
 • ארנונה
 • טלפון נייד
 • ביטוחים
 • ספרות מקצועית

*מאמר זה אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. המאמר הינו כללי ומקיף בחלק יחסי לגבי הנושא האמור לעיל .

לפגישת יעוץ עם רואה חשבון יוחאי דוד צור קשר עם משרדנו .